ياسوج

ياسوج -


محسن بزرگ زاده
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5921
سابقه کانونی : 7 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :116
تيزهوشان
شهيد بهشتي
زهرا قائدی نسب
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6026
سابقه کانونی : 9 سال از دوم دبستان
تعداد آزمون :107
تيزهوشان
فرزانگان
محمد صالحی سروک
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6240
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :91
تيزهوشان
شهيد بهشتي
امین الله آراوند
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5760
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :58
تيزهوشان
شهيد بهشتي
علیرضا مرادی آزاد
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5775
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :54
تيزهوشان
شهيد بهشتي
امیر خادم
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6313
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :47
تيزهوشان
شهيد بهشتي
ندا باشتی مفرد
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6070
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :44
تيزهوشان
فرزانگان
پارمیس محمد حسینی
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6126
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :25
تيزهوشان
فرزانگان
رضا دارا
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5508
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
شهيد بهشتي
رضا ریاضی
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5171
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
شهيد بهشتي
سروش خلیلی پور
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5687
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
شهيد بهشتي
امیر احمد مسعودی
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5485
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
شهيد بهشتي
علی خواجه
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6289
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
شهيد بهشتي
فاطمه پیروز
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6490
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان
الهه احمدی
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6275
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
ساناز رزمیار
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5794
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه دشتیان
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5630
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
سیده مهلا معتمدی
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6419
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
امیدرضا ارزش خواه
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6037
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
شهيد بهشتي
سامان روایی
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5430
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
شهيد بهشتي
نسترن نامجو
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5034
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
آریا رضایی جهان آباد
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5976
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهيد بهشتي
مریم امیرپور
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 4646
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
محمد شکروی
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5870
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
شهيد بهشتي
یاسین بهشتی روی
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5741
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
شهيد بهشتي
کسری آروین
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5929
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
شهيد بهشتي
علی رودشتیان
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5716
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
شهيد بهشتي
6/9/2023 7:22:28 AM
Menu