مهريز

مهريز -


مونا زارع
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5210
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :40
تيزهوشان
فرزانگان
عاطفه ایزدی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5923
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :37
نمونه دولتي
نمونه بنت الهدی صدر
محمدباقر زارعی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 6015
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :25
تيزهوشان
شهید صدوقی
نادیا سبحان زاده
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5847
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه حضرت زهرا (س)
سید محمد امین حسینی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5721
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شهید صدوقی
محمد طه ابوئی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5570
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه ابن سینا
رضا ابوئی مهریزی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 4967
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه ابن سینا
محمد علی کیان مهر
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5163
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه ابن سینا
مصطفی دهقان
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5523
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
حکیمزاده فرزانگان
الهام ایازی نژاد
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 4532
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
نمونه بنت الهدی صدر
ابوالفضل زارع بیدکی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 4923
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
نمونه ابن سینا
فاطمه زارع زاده
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5875
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
نمونه بنت الهدی صدر
ایمان دهقانیزاده
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5402
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
نمونه ابن سینا
6/4/2023 8:57:13 PM
Menu