يزد

يزد -


مهسا عسکری مقدم
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5658
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :91
نمونه دولتي
نمونه رادمنش
مریم علی چی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5682
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :82
تيزهوشان
فرزانگان
محمدصادق رئیسی جزصالح
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5708
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :60
نمونه دولتي
درخشنده صراف
زینب سلطانی گردفرامرز
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5584
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :57
نمونه دولتي
نمونه رادمنش
الهام خانی زاده
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6182
سابقه کانونی : 4 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :52
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا رضازاده
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5067
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :51
نمونه دولتي
نمونه حضرت ثامن الائمه
امیر علی گل زار گردفرامرزی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6262
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :47
تيزهوشان
برازنده مقدم ناحیه 1
محمد حسین دایا
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6299
سابقه کانونی : 4 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :46
نمونه دولتي
ملک ثابت ناحیه 1
سید متین مرتضوی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6373
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :45
نمونه دولتي
ملک ثابت ناحیه 1
فاطمه غیلیان
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5979
سابقه کانونی : 4 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
نمونه رادمنش
نیما احمدی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6560
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :38
تيزهوشان
شهید صدوقی
امیرمحمد عفت فخرآبادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5781
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
ملک ثابت ناحیه 1
ابوالفضل جوادیان زاده
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5992
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :35
تيزهوشان
برازنده مقدم ناحیه 1
فاطمه جعفری
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6481
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :29
تيزهوشان
حکیمزاده فرزانگان
مهتاب سعیدی نسب
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5854
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :29
تيزهوشان
حکیمزاده فرزانگان
سیدصدرا موسوی دومناری
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6301
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
ملک ثابت ناحیه 1
پویا مرادی عجمی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6178
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
ملک ثابت ناحیه 1
مهسا مشیری
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6535
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
فرزانگان
نیلوفر بهزاد
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6283
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
فرزانگان
نسترن بهزاد
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6474
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
فرزانگان
ابوالفضل اشرف زاده
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6641
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
شهید صدوقی
میلاد حسین زاده همدانی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5596
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
درخشنده صراف
تارا استادان صفار
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5212
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
نمونه حضرت ثامن الائمه
محمد ملک زاده
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6355
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
ملک ثابت ناحیه 1
پویا جعفری نجف آبادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6377
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :25
تيزهوشان
شهید صدوقی
آتنا جعفری ندوشن
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6319
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
فرزانگان
شادناز شمس
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5440
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
نمونه رادمنش
سیدسبحان صابری
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5826
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
درخشنده صراف
سامان وزیری یزدی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5222
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
درخشنده صراف
نرجس پارساییان
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5672
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
نمونه حضرت زهرا (س)
سیدصالح آیت اللهی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5822
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
برازنده مقدم ناحیه 1
عارفه چاکری یزدی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6497
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا زارعیان علی آباد
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6393
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
حکیمزاده فرزانگان
عرفان حبیبی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6020
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
برازنده مقدم ناحیه 1
عماد جلیلیان
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6164
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
برازنده مقدم ناحیه 1
دلارام دانشور
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6270
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان
مجتبی زارع
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5029
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
درخشنده صراف
احمدرضا ضیائی نصرآبادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6397
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
شهید صدوقی
عرفان فلاحتی مروست
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6350
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
شهید صدوقی
سیدرضا دنیا
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5920
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
برازنده مقدم ناحیه 1
رکسانا اسدی زارچ
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5256
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان
امیرمحمد شطرنجی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5044
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
ملک ثابت ناحیه 1
علی بودی منشادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5308
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
درخشنده صراف
علیرضا سفید
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5673
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
برازنده مقدم ناحیه 1
امیر حسین میرزاپور فارسی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5109
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
درخشنده صراف
زهرا مسعودی همت آبادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5341
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان
سحر ایزدی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6097
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
نمونه حضرت زهرا (س)
عرفان دشتی رحمت آبادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5008
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
درخشنده صراف
محمدحسن جلالی علی آبادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5846
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
برازنده مقدم ناحیه 1
محمدحسین جعفری نعیمی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5874
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
ملک ثابت ناحیه 1
محسن جعفرزاده تفتی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5124
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
ملک ثابت ناحیه 1
محبوبه میدانی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5956
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
نمونه رادمنش
سیدمحمد فاطمی فر
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5571
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
برازنده مقدم ناحیه 1
امیرعلی زاده دهقان تفتی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6176
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
برازنده مقدم ناحیه 1
علیرضا فلاح زاده
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5857
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
شهید صدوقی
احسان رحیمی بندرآبادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5130
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
درخشنده صراف
نادیا نواب
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6315
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
حکیمزاده فرزانگان
بیتا بابا احمدی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5743
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
حکیمزاده فرزانگان
مهدی گلچینان
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5193
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
درخشنده صراف
محمدمعین فتوحی بافقی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5271
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
درخشنده صراف
کیان کوچک زاده
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5853
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
درخشنده صراف
محمدسبحان ابوئی مهریزی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 4895
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
درخشنده صراف
حامد بی شمار
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6067
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
ملک ثابت ناحیه 1
شروین آقاشریعتمداری
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6766
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
برازنده مقدم ناحیه 1
امیدرضا صادقی گوغری
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6425
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهید صدوقی
مجتبی کارگردهنودشتی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6391
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهید صدوقی
فاطمه دره زرشکی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5445
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
نازنین السادات حکیمی نصرآبادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5743
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
حکیمزاده فرزانگان
امیرحسین ادریسی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6044
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
برازنده مقدم ناحیه 1
عمید مرآت
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6710
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهید صدوقی
الهه پناه علی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5741
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه حضرت زهرا (س)
زهرا زارع زردینی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6449
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه حضرت زهرا (س)
ملینا مهریزیان
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5849
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه رادمنش
فربد بهشاد
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5656
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
درخشنده صراف
غزل رحمتی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6444
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه فلاح تفتی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5920
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
حکیمزاده فرزانگان
عارفه فلاح تفتی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6214
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
حکیمزاده فرزانگان
سیدمجتبی میرجلیلی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5637
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
ملک ثابت ناحیه 1
امیرمحمد وجدانی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5950
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
درخشنده صراف
محمد صادقیان
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5739
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
ملک ثابت ناحیه 1
امیرمحمد سعادت پور
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6085
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
ملک ثابت ناحیه 1
نازنین بیک
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5910
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه حضرت زهرا (س)
نجمه پورعبدالهی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5354
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه رادمنش
ملیحه میرجلیلی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5903
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه رادمنش
هستی مدعی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5537
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه رادمنش
بهاره وفاداری
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5501
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه حضرت زهرا (س)
فاطمه باقری
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5602
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه حضرت زهرا (س)
علی عامری بافقی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6084
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهید صدوقی
ابوالفضل نظری ندوشن
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5867
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
درخشنده صراف
آنیتا دبستانی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6787
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
شیوا ثوابیه
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6290
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
یاسمن ذوالفقاری
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5660
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
حکیمزاده فرزانگان
محمدرسول قالیچه باف یزدی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6337
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
ملک ثابت ناحیه 1
رضا استادحسینی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5471
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
درخشنده صراف
ابوالفضل نصیری دهج
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6355
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهید صدوقی
مریم دهقان چناری
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5604
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
امیرعلی آهنی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5710
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهید صدوقی
سیدمحمد سیدالمستقیم
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6019
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
ملک ثابت ناحیه 1
یاسمن مدعی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6256
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه حضرت زهرا (س)
پرنیان دهقان مروست
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5319
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه رادمنش
فاطمه فرقانی اله آبانی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5841
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه رادمنش
عسل شکوهی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6063
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه حضرت زهرا (س)
فاطمه اسدی زارچ
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6210
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه حضرت زهرا (س)
ملیکا نعمت اللهی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5659
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه حضرت زهرا (س)
مهسا سلطانی گردفرامرزی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5554
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه رادمنش
سینا رحیمی بافقی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5574
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
درخشنده صراف
محسن زارع شوازی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5690
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
ملک ثابت ناحیه 1
محمدعرفان دهقانی تفتی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6589
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهید صدوقی
علی شیخیان مجومردی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5668
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
ملک ثابت ناحیه 1
مینا مراحمی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 4972
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
هنرستان میرجلیلی ناحیه 1
زهرا السادات حسینی مقدم
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5934
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه دهقان پور فراشاه
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5740
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه حضرت زهرا (س)
صدری برادران قناد
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6131
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه حضرت زهرا (س)
نهال السادات طبائی زاده
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6421
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
زهراالسادات رفیعی صدرآباد
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6624
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
نگین نیک زاد
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6298
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
امیرمحمد مظلوم اردکانی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6176
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
شهید صدوقی
دانیال ستوان
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5508
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
درخشنده صراف
ابوالفضل تقوائی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 4992
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
ملک ثابت ناحیه 1
ابوالفضل نعیم آبادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5432
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
درخشنده صراف
محمدامین برزگری
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 4465
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
درخشنده صراف
حامد باغستانی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5678
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
درخشنده صراف
سیدعلی فاتحی فیض آبادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5696
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
ملک ثابت ناحیه 1
مهدی صادقپور
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6478
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
شهید صدوقی
ریحانه میدانی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5912
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه رادمنش
مبینا حرازی زاده یزدی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6025
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه رادمنش
زینب قانع عزآبادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6080
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه رادمنش
فاطمه حسین خانی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5725
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه حضرت زهرا (س)
نگار نشابوری
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5448
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه حضرت زهرا (س)
محمدمهدی زارع پور احمدآباد
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5816
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
درخشنده صراف
پرهام گل محمدی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5471
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
ملک ثابت ناحیه 1
ریحانه قاسمی ندوشن
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 4962
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه رادمنش
محمد حاتمی مجومردی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5784
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
شهید صدوقی
حدیثه اکبرنژاد هنزائی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6193
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
آیدا انغوزه ای یزدی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5956
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
حکیمزاده فرزانگان
مائده میرحسینی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6370
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
امیرهادی جعفری ندوشن
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5999
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
درخشنده صراف
لیلا احرار یزدی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5762
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
حکیمزاده فرزانگان
زهرا حاتمی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5688
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
حکیمزاده فرزانگان
امیرحسین زارع هرفته
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5782
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهید صدوقی
امیرحسین دهقان
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5723
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
ملک ثابت ناحیه 1
مهلا توکلیان اردکانی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5220
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
حکیمزاده فرزانگان
هستی آقازاده
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5350
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه حضرت زهرا (س)
رویا کمالی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6298
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه حضرت زهرا (س)
الهه دهقانپور
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5473
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه رادمنش
مهرنوش مفیدی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5927
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
راحله پارسائی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6438
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
عارفه زارع عصمت آباد
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6241
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
حکیمزاده فرزانگان
سحر مزیدی شرف آبادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6413
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
آیلین رجبی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5762
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
حکیمزاده فرزانگان
ابوالفضل صادقی زاده یزدی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5929
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
شهید صدوقی
ابوالفضل عبدی نسب
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5743
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
شهید صدوقی
ایلیا کاهنی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5827
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
برازنده مقدم ناحیه 1
سیدمحمدمحسن حاجی میرزائی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6658
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
شهید صدوقی
سیدعلیرضا موسوی اناری
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5064
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
درخشنده صراف
مهدی حبیب زاده
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5371
سابقه کانونی : 2 سال از دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
درخشنده صراف
6/2/2023 8:30:21 AM
Menu