شهرك مهاجران

شهرك مهاجران -


محمدجواد کریمی
نهم - شهرك مهاجران
میانگین تراز کانونی: 4814
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
علامه حلی
مهشاد ارمندئی
نهم - شهرك مهاجران
میانگین تراز کانونی: 4927
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
نمونه دولتی سمیه
5/29/2023 2:49:59 AM
Menu