اراك

اراك -


زهرا صحرائی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 4664
سابقه کانونی : 7 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :99
نمونه دولتي
نمونه رویش
امیررضا بختیاری
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5398
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :68
تيزهوشان
علامه حلی
فائزه طالبی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5606
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :68
نمونه دولتي
نمونه کوثر
امیرحسین غفاری
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6409
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :67
تيزهوشان
علامه حلی (حاج ترابی)
ارمان لطیفی فرد
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5667
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :66
تيزهوشان
علامه حلی (حاج ترابی)
حسام الدین ذاکری
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6097
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :65
تيزهوشان
علامه حلی
فریال نعمتی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 4609
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :65
نمونه دولتي
نمونه فرشتگان-هنرستان
سروش محمودی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6061
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :61
تيزهوشان
علامه حلی
آرش خلیلی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5148
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :60
نمونه دولتي
شهید مطهری
دانیال محمدپورداودآبادی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5526
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :57
تيزهوشان
علامه حلی (حاج ترابی)
پارسا گلمحمدی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6181
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :56
نمونه دولتي
شهید مطهری
زهرا احمدی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5348
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :55
نمونه دولتي
نمونه فرشتگان-هنرستان
پرنیان کیهانی راد
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5768
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :53
تيزهوشان
فرزانگان1
یگانه کارچانی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 4883
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :53
تيزهوشان
فرزانگان2
محمدرضا طالبی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5519
سابقه کانونی : 5 سال از يازدهم گرافيك
تعداد آزمون :47
تيزهوشان
علامه حلی
محمدرهام مغازه ای
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6120
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :47
نمونه دولتي
شهید مطهری
فرهاد حاج علی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5955
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :41
تيزهوشان
علامه حلی
صبا میری
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5247
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :33
نمونه دولتي
نمونه رویش
علی رضا شیرایی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5598
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
علامه حلی
آیلار صلحی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5781
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
نمونه رویش
محمدمهدی مقدمی نژاد
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5795
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
حاج محمد رضا کاظمی
حسین علیدادی دینه کبودی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6218
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :29
تيزهوشان
علامه حلی
محمد مهدی تصدقی نیا
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5271
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :29
تيزهوشان
علامه حلی (حاج ترابی)
شهرزاد صفری مقدم
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5573
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :29
تيزهوشان
فرزانگان2
مهدی شمشیری
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5566
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
حاج محمد رضا کاظمی
امین رضا عبدی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5884
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
علامه حلی
ایمان حاجی بیگی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5432
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
حاج محمد رضا کاظمی
امیررضا محمدی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5958
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
علامه حلی
مهسا بهروزی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5298
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
نمونه رویش
رژین یاوری زاده
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5451
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
نمونه کوثر
رومینا احمدی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6232
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
فرزانگان1
محمدمهدی موسوی پور
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6032
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
علامه حلی (حاج ترابی)
مریم تیموری
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5770
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
نمونه رویش
محمدمهدی جوخواست
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6000
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
شهید مطهری
یگانه خلیلی پور
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5346
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان2
رضا اسکندری
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 4967
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
حاج محمد رضا کاظمی
سالار عسگری
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5029
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
علامه حلی (حاج ترابی)
امیرعلی بیات
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6207
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
علامه حلی
ابوالفضل هفته خانی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 4996
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
حاج محمد رضا کاظمی
نیکا قادری
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6388
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان1
پرهام امینی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6327
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
علامه حلی
آیلین علی زاده
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6140
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان1
ارغوان اصلانی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5914
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان2
علی کریمی مهرآبادی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5948
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
شهید مطهری
فاطمه زنگارکی فراهانی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5323
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان1
پرهام بهزاد
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6549
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
علامه حلی (حاج ترابی)
علیرضا فراهانی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5503
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
علامه حلی (حاج ترابی)
دیبا خرمی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5744
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان2
زهرا نوروزی داینی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5727
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان1
رضا غلامی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5674
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
علامه حلی
دیانا جلالوندی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5983
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان2
فاطمه فراهانی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6575
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان1
عرشیا ملکی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5753
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
علامه حلی
صبا نعمتی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 4439
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه فرشتگان-هنرستان
تقی نجاری
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5224
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
حاج محمد رضا کاظمی
پرنیا ناطقی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5414
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان1
ثمر صالحی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 3893
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه رویش
حدیثه امیرآبادی فراهانی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5515
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه کوثر
گلسا سادات میرطالبی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5730
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه رویش
صبا رحمتی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5242
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان2
فاطمه محمد حسینی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6241
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان1
مهتاب میرزایی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5992
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان2
فاطمه گودرزی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5013
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه رویش
محدثه امیرآبادی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 4600
سابقه کانونی : 2 سال از دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه کوثر
سپهر خامی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5433
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
شهید مطهری
دانیال آخانی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5182
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
شهید مطهری
ستایش محمدی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5321
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه رویش
الهام قربانی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5106
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان2
حورا مبارکی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6210
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان2
ستایش حیدری
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6432
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان1
مریم ایرانیان آرانی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5664
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان1
ستایش ابراهیمی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5468
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه کوثر
مهدی رضائی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5090
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
حاج محمد رضا کاظمی
یگانه دلاوری
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5328
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه کوثر
زهرا عسکری مجد آبادی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5818
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان1
فاطمه علی همتی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5661
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
نمونه رویش
یاسمن حاجی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 4891
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان1
بهار کریمی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5255
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
فرزانگان2
یاسمن صالحی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 4831
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
نمونه فرشتگان-هنرستان
دانیال علائی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 4942
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
شهید مطهری
پانیذ راهزانی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 4625
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
نمونه کوثر
علی قدمی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 4614
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
علامه حلی (حاج ترابی)
محمدمهدی زمانی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5452
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
امام خمینی
درسا مهرپرور
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6095
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
 
تيزهوشان
فرزانگان2
مارال ده نمکی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5157
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
 
نمونه دولتي
نمونه رویش
مرتضی غریبی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 4309
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
 
نمونه دولتي
حاج محمد رضا کاظمی
آروین ‌لک
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5096
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
 
نمونه دولتي
شهید مطهری
6/2/2023 9:12:04 AM
Menu