ديواندره

ديواندره -


متین ایازی
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 4945
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
فارابی
شمیسا گلی
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 4699
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه فضيلت
یاسین رکابدار
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 5581
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
اریسا طهماسبی
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 4715
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه فضيلت
محمد خالدیان
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 4282
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
فارابی
زهرا کریمیان
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 4662
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه فضيلت
نافع سلیمانی
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 4991
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
فارابی
فرزین اسماعیلی
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 4822
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
فجر
پارسا مرادی
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 5157
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
فارابی
6/4/2023 10:18:00 PM
Menu