سقز

سقز -


سیدمبین هاشمی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5830
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :63
تيزهوشان
شهید بهشتی
کوثر باغدار
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 6787
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :54
تيزهوشان
فرزانگان
کیانوش رزوان
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5681
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :53
تيزهوشان
شهید بهشتی
محمد فتاحی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 6249
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :46
نمونه دولتي
فجر
بابک رضائی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5763
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :39
تيزهوشان
شهید بهشتی
میلاد سلامت
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5168
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :38
تيزهوشان
شهید بهشتی
محمد امیری
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 6549
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :35
تيزهوشان
شهید بهشتی
سیده سودابه حسینی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5315
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
فرزانگان
محمد امین زاده
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5869
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :33
نمونه دولتي
فجر
آلاء رضازاده
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5769
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :31
نمونه دولتي
الزهرا
اوژین رسولی زاده
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 6199
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :25
تيزهوشان
فرزانگان
ثناء محمدپناه
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5381
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
الزهرا
هاوژین شاکرمی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5759
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان
کیان نجومی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5010
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهید بهشتی
زانا ولی زاده
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4388
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهید بهشتی
ایوب تیموری
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 6544
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهید بهشتی
امیر اولی زاده
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4451
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
فجر
عرفان سعیدپور
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5368
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
فجر
سینا بهرامپور
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5443
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
شهید بهشتی
سیدمحمد قریشی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5232
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
فجر
نوید حبیبی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4390
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
فجر
سینا گنجعلی بابامیری
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4742
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
فجر
یوسف فقیهی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4646
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهید بهشتی
سونیا جلالی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5461
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
الزهرا
ماهان نادری
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5502
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
فجر
نگین فیض اله بیگی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5073
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
الزهرا
مازیار مصطفوی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4861
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
فجر
مهسا سعادت
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5590
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
کمند محمدپور
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4820
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
پارسا خضری
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4698
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
شهید بهشتی
کیان محمدپور
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5256
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
شهید بهشتی
سارینا کریمی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5592
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان
سیاوش ستوده
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5191
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
فجر
عسل صدیقیانی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5357
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان
سنا امانی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4264
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان
زانا رسولی آذر
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4177
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
فجر
ماهان شریفی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5369
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
فجر
سینا شانسخه
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4670
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
فجر
سنا بابائی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4663
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
فرزانگان
6/4/2023 9:49:32 PM
Menu