گميشان

گميشان -


مصطفی دوجی
نهم - گميشان
میانگین تراز کانونی: 5214
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه دولتی دكتر حسابي
محمد رضا دوجی گمش تپه
نهم - گميشان
میانگین تراز کانونی: 5613
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه دولتی دكتر حسابي
6/9/2023 8:36:32 AM
Menu