گاليكش

گاليكش -


بهاره کرمانی
نهم - گاليكش
میانگین تراز کانونی: 5811
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
نمونه دولتی مطهره
علی امینی
نهم - گاليكش
میانگین تراز کانونی: 4615
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
شهید بهشتی
نگار امین پور
نهم - گاليكش
میانگین تراز کانونی: 5313
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه دولتی مطهره
نسرین آرتقی
نهم - گاليكش
میانگین تراز کانونی: 5695
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
نمونه دولتی مطهره
زهرا خسروی
نهم - گاليكش
میانگین تراز کانونی: 4132
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
نمونه دولتی مطهره
سیده فاطمه حسینی
نهم - گاليكش
میانگین تراز کانونی: 4768
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
نمونه دولتی مطهره
6/9/2023 8:38:32 AM
Menu