راميان

راميان -


فاطمه زهرا یازرلو
نهم - راميان
میانگین تراز کانونی: 5277
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :59
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا نظری
نهم - راميان
میانگین تراز کانونی: 5751
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
6/4/2023 10:14:12 PM
Menu