دلند

دلند -


سونیا عرب ابویی
نهم - دلند
میانگین تراز کانونی: 4979
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان
امیر رضا مهاجر وطن
نهم - دلند
میانگین تراز کانونی: 3915
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
امام حسین (ع)
علیرضا ناظری مقدم
نهم - دلند
میانگین تراز کانونی: 3925
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
امام حسین (ع)
امیر حسین ناظری مقدم
نهم - دلند
میانگین تراز کانونی: 3611
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
امام حسین (ع)
6/2/2023 9:30:40 AM
Menu