كردكوي

كردكوي -


زهرا ترابی
نهم - كردكوي
میانگین تراز کانونی: 5742
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :55
نمونه دولتي
حضرت زینب
فاطمه زهرا کیانی
نهم - كردكوي
میانگین تراز کانونی: 4192
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
حضرت زینب
حسین خطیرنامنی
نهم - كردكوي
میانگین تراز کانونی: 4656
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
بشارتی
سیده یاسمن حسینی لاریجانی
نهم - كردكوي
میانگین تراز کانونی: 5010
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
حضرت زینب
راحله داودی
نهم - كردكوي
میانگین تراز کانونی: 5224
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
سحر فغانی
نهم - كردكوي
میانگین تراز کانونی: 5305
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
حضرت زینب
هانیه فیروزیان
نهم - كردكوي
میانگین تراز کانونی: 5254
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
حضرت زینب
طاهره حسینعلی
نهم - كردكوي
میانگین تراز کانونی: 5123
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
حضرت زینب
طاها مصدق
نهم - كردكوي
میانگین تراز کانونی: 4902
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
بشارتی
6/9/2023 7:17:55 AM
Menu