بندرتركمن

بندرتركمن -


معصومه ثوبی
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5474
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :77
تيزهوشان
فرزانگان
سلما قولجانی
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5552
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :68
تيزهوشان
فرزانگان
مرضیه فرشادی
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 6222
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :47
تيزهوشان
فرزانگان
عبدالرحمان چوپانی
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5613
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
نمونه دولتی دكتر حسابي
مائده ایری
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5382
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
حضرت زینب
میترا بینائی
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5519
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
حضرت زینب
مسعود آرخی
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 4536
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه دولتی دكتر حسابي
عادل اوده
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 6160
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه دولتی دكتر حسابي
محمد امیر قرنجیگ
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5488
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه دولتی دكتر حسابي
سیما رجب پور
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5793
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
حضرت زینب
عاصف قدر دان توماج
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5199
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه دولتی دكتر حسابي
یاسین دوجی
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5230
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه دولتی دكتر حسابي
سینا کر‌
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 6087
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه دولتی دكتر حسابي
گونای بلاژ
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5561
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
حضرت زینب
محسن میرابی
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5414
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
نمونه دولتی دكتر حسابي
اسماعیل توماج
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5709
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
نمونه دولتی دكتر حسابي
محمدرضا کر‌
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 4667
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
نمونه دولتی دكتر حسابي
دیانا اعتمادی
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5172
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
حضرت زینب
6/8/2023 10:59:04 AM
Menu