بندرگز

بندرگز -


یگانه سادات موسوی
نهم - بندرگز
میانگین تراز کانونی: 5964
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان
احمدرضا دلارامی
نهم - بندرگز
میانگین تراز کانونی: 5648
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
بشارتی
هستی ملاح
نهم - بندرگز
میانگین تراز کانونی: 5698
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
سینا هراتی
نهم - بندرگز
میانگین تراز کانونی: 5233
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
بشارتی
مجید محمدی کفترکاری
نهم - بندرگز
میانگین تراز کانونی: 4805
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
بشارتی
شایان شهبازی
نهم - بندرگز
میانگین تراز کانونی: 4927
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
بشارتی
محمد تمسکنی
نهم - بندرگز
میانگین تراز کانونی: 4927
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شهيد بهشتي
سیدامیرطاها کاظمی
نهم - بندرگز
میانگین تراز کانونی: 4681
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
بشارتی
محمد مهدی محمدی کفتر کاری
نهم - بندرگز
میانگین تراز کانونی: 6107
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
بشارتی
عرشیا جلالی
نهم - بندرگز
میانگین تراز کانونی: 4898
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
بشارتی
سیدمحمد موسوی
نهم - بندرگز
میانگین تراز کانونی: 4878
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
بشارتی
علی دائی
نهم - بندرگز
میانگین تراز کانونی: 4244
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
بشارتی
6/9/2023 9:25:20 AM
Menu