اسلام آبادغرب

اسلام آبادغرب -


محمد کامیاب جعفری
نهم - اسلام آبادغرب
میانگین تراز کانونی: 5676
سابقه کانونی : 7 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :61
نمونه دولتي
نمونه دولتی ریزوندی
هستی رشیدی
نهم - اسلام آبادغرب
میانگین تراز کانونی: 6035
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :57
تيزهوشان
استعداد درخشان فرزانگان
محمدحسین بیگرضایی
نهم - اسلام آبادغرب
میانگین تراز کانونی: 5003
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
شهیدبهشتی
امیر حسین حسینی
نهم - اسلام آبادغرب
میانگین تراز کانونی: 6394
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهیدبهشتی
حافظ مرادی
نهم - اسلام آبادغرب
میانگین تراز کانونی: 5620
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه دولتی ریزوندی
فاطمه شهبازی
نهم - اسلام آبادغرب
میانگین تراز کانونی: 6209
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
استعداد درخشان فرزانگان
سینا خسروآبادی
نهم - اسلام آبادغرب
میانگین تراز کانونی: 4969
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهیدبهشتی
محمدامین نازآفرید
نهم - اسلام آبادغرب
میانگین تراز کانونی: 4670
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهیدبهشتی
سپنتا کیانی
نهم - اسلام آبادغرب
میانگین تراز کانونی: 4449
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
شهیدبهشتی
محمدحسین فلاحی
نهم - اسلام آبادغرب
میانگین تراز کانونی: 4557
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
شهیدبهشتی
آراد ظهرابی
نهم - اسلام آبادغرب
میانگین تراز کانونی: 5768
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه دولتی ریزوندی
ابوالفضل میرزایی
نهم - اسلام آبادغرب
میانگین تراز کانونی: 5363
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه دولتی ریزوندی
علی ذوالفقاری
نهم - اسلام آبادغرب
میانگین تراز کانونی: 5353
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
نمونه دولتی ریزوندی
امیرمحمد کریمی
نهم - اسلام آبادغرب
میانگین تراز کانونی: 4794
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
شهیدبهشتی
6/2/2023 7:48:00 AM
Menu