كرمانشاه

كرمانشاه -


نازنین جانفشان
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5701
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :69
نمونه دولتي
نمونه دولتی معلم
مبینا قاسمی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 4905
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :56
نمونه دولتي
نمونه دولتی معلم
اسرا پیر خضری
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5986
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :48
نمونه دولتي
نمونه دولتی معلم
متین یزدانی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6236
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :48
نمونه دولتي
نمونه دولتی معلم
ارین میکائیلی کنگرشاهی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6076
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :45
تيزهوشان
شهید بهشتی
ارمان برون
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5970
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :41
نمونه دولتي
نمونه دولتی معلم
ابوالفضل کارگر
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5587
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
نمونه دولتی معلم
امیر حسین صوفی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5757
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :38
تيزهوشان
شهید بهشتی
امیر علی شیرزادی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5550
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :31
تيزهوشان
شهید بهشتی
کسری اسدی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5831
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
نمونه دولتی معلم
محمدسبحان وقار
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5788
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
نمونه دولتی معلم
محمدمهدی همتی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5926
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
شهید بهشتی
بردیا امیریان
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6175
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
شهید بهشتی
امیررضا دلفانی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6364
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
شهید بهشتی
زهرا نادری
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6506
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان
امیرحسین اذرافزا
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5858
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
شهید بهشتی
سریرا بهرامی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5149
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
نمونه دولتی معلم
محمد پارسا رنجبری
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6171
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
نمونه دولتی معلم
ژوبین رحمانی خانقاهی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5496
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
نمونه دولتی معلم
ماهان برزویی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6137
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
شهید بهشتی
ساجده شیروانی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5058
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان
محدثه امیرخانی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5257
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان
پارسا احمدیانی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5914
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
شهید بهشتی
علی فزونی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5820
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
نمونه دولتی معلم
محمد مهدی نادری
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5393
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
نمونه دولتی معلم
محمدهادی ویسی شاهملکی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5710
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
نمونه دولتی معلم
علی یاوری
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5162
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
نمونه دولتی معلم
محمد مسعود پور حسن
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5363
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
نمونه دولتی معلم
صدف ایاره گر
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5944
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
نمونه دولتی معلم
نازنین امیری
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 4401
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
نمونه دولتی معلم
ثمین رهنما
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5967
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان
سینا شاهمرادی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 4660
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
نمونه دولتی معلم
حسین علوی مجد
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5785
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهید بهشتی
علیرضا مرادی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 4942
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهید بهشتی
محمدمتین ناصری
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 4924
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه دولتی معلم
مریم غلامی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5941
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه دولتی معلم
رضا فرجی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 4125
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه دولتی معلم
محمدنعیم خداداده
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5476
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه دولتی معلم
غزل پرواز
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5648
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه دولتی معلم
امیرحسین فرخی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6225
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهید بهشتی
بهار برزگر نژاد
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5717
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه دولتی معلم
یونس امیری
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5751
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهید بهشتی
ستاره امیری
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6328
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
اهورا صادقی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 4519
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهید بهشتی
بهار عزیزی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5368
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
علیرضا مرادی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5220
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهید بهشتی
نگار نادری
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5322
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه دولتی معلم
پایا محمدی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5828
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهید بهشتی
ارشیا موسی پور
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5794
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه دولتی معلم
علی بهمنی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5495
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
شهید بهشتی
محمدامین زرعی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5687
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
شهید بهشتی
هوتن سنجابی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 4982
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه دولتی معلم
فاطمه مظفری
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 4367
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه دولتی معلم
نازآفرین اکیا
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5648
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
امیررضا مظفری راد
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5599
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه دولتی معلم
سینا فهیمی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6435
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه دولتی معلم
فراز کرماجانی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5497
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه دولتی معلم
مهرک پاینده
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5054
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
علیرضا پناهی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5630
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
شهید بهشتی
سارا محمدی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6251
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
عرشیا زارعی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5339
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه دولتی معلم
حسین سلطانی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6337
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
شهید بهشتی
امیررضا رضایی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6595
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
شهید بهشتی
زهرا قنبری
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 4720
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
سینا دوستیانی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5569
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه دولتی معلم
ستایش فتاحی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5707
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه دولتی معلم
ساناز کبیری پور
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5877
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
رضا حسینی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 4907
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه دولتی معلم
نازنین مرادی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5059
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه دولتی معلم
حسین زری بیگزاده
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5598
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه دولتی معلم
امیرمحمد احمدی سربرزه
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 4416
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه دولتی معلم
اشکان شاهمرادی قشلاقی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 4995
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شهید بهشتی
فرزام کریمی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5755
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شهید بهشتی
امیررضا رضائی جبارآبادی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5803
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه دولتی معلم
رامیار مرادی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6510
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
شهید بهشتی
محمدرسول محمدی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 4701
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه دولتی معلم
امیرمحمد مومنه
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5105
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه دولتی معلم
سعید الماسی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 4619
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه دولتی معلم
امیرمحمد جلیلیان
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5436
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
شهید بهشتی
نازنین شرفی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5827
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان
مهسا مروتی گروسی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5510
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان
نگار نصیری
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5101
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه دولتی معلم
حسین خداکرمی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5800
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
شهید بهشتی
غزل امیری
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 4580
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان
حوریا بیگیان
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5489
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان
محمدماهان حیدری
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5028
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
نمونه دولتی معلم
امیرحسام گروسی راد
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5112
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
شهید بهشتی
حسین رمضانی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5660
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
شهید بهشتی
کیارش مرادی چمه
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5082
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
شهید بهشتی
پری شاد پیرحسین نیان
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5555
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
نمونه دولتی معلم
زهرا دولتیاری
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5402
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
نمونه دولتی معلم
آذین زارعی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6327
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
نمونه دولتی معلم
بهامین باتمانی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 4655
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
نمونه دولتی معلم
مبینا نوروزی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6111
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان
علیرضا محمودی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5548
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
نمونه دولتی معلم
هانیه کریمی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 4424
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
نمونه دولتی معلم
حسین نیاکانی پور
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5864
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
شهید بهشتی
سارا سقایی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5858
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
نمونه دولتی معلم
6/2/2023 7:41:43 AM
Menu