الشتر

الشتر -


محمد سیاهپوش
نهم - الشتر
میانگین تراز کانونی: 5657
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :78
نمونه دولتي
علامه طباطبایی الشتر
فرشید حسنوند
نهم - الشتر
میانگین تراز کانونی: 5771
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
علامه طباطبایی الشتر
پژمان مرادجانی
نهم - الشتر
میانگین تراز کانونی: 5485
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
علامه طباطبایی الشتر
علیرضا بدری فر
نهم - الشتر
میانگین تراز کانونی: 5312
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهید بهشتی
امیر حسین رضائی مهر
نهم - الشتر
میانگین تراز کانونی: 4405
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
شهید بهشتی
مهدی کیانی
نهم - الشتر
میانگین تراز کانونی: 4763
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
علامه طباطبایی الشتر
سینا حسنوند
نهم - الشتر
میانگین تراز کانونی: 5661
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
علامه طباطبایی الشتر
داوود زینی حسنوند
نهم - الشتر
میانگین تراز کانونی: 4722
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
علامه طباطبایی الشتر
امیر محمد امیدی شکری
نهم - الشتر
میانگین تراز کانونی: 4618
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شهید بهشتی
یاسمن نظری
نهم - الشتر
میانگین تراز کانونی: 6010
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
علی رضا گل کرمی
نهم - الشتر
میانگین تراز کانونی: 5953
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
شهید بهشتی
رضا چگنی
نهم - الشتر
میانگین تراز کانونی: 4010
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
علامه طباطبایی الشتر
مجتبی سلیمانی
نهم - الشتر
میانگین تراز کانونی: 5616
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
علامه طباطبایی الشتر
محمد مهدی امیری
نهم - الشتر
میانگین تراز کانونی: 4805
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
علامه طباطبایی الشتر
محمد رضا ابراهیمی نژاد
نهم - الشتر
میانگین تراز کانونی: 5189
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
علامه طباطبایی الشتر
مسلم نعمتی
نهم - الشتر
میانگین تراز کانونی: 5383
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
شهید بهشتی
امید رضا ذکایی
نهم - الشتر
میانگین تراز کانونی: 5238
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
شهید بهشتی
6/2/2023 8:23:25 AM
Menu