دورود

دورود -


مهدی یاراحمدی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4058
سابقه کانونی : 9 سال از دوم دبستان
تعداد آزمون :89
نمونه دولتي
خوارزمی
حسین ارکیان
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5906
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :67
تيزهوشان
شهید بهشتی
مرتضی باجلان
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 6306
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :59
تيزهوشان
شهید بهشتی
مهدی نیکوبخت
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5697
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
شهید بهشتی
محمدمهدی دالوندی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 6067
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
خوارزمی
علی نوید
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5455
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
شهید بهشتی
آرش نیکو
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5694
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
خوارزمی
محمدرضا پیریائی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5026
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
خوارزمی
نگار نیکو
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4247
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
حضرت زینب (س)
نیکتا نوید
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5303
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
کیانا نوید
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5077
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
سعیده صوفیوند
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5068
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
سپیده صوفیوند
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5549
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
حضرت زینب (س)
امیررضا سالاروند
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5076
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
خوارزمی
حلیا پورحاتم
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4865
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
حضرت زینب (س)
تینا پیامنی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5039
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
حضرت زینب (س)
یاسین عبدالهی زاده
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4555
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
خوارزمی
6/4/2023 10:38:28 AM
Menu