انار

انار -


فرزانه محمدیان
نهم - انار
میانگین تراز کانونی: 6811
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :52
تيزهوشان
فرزانگان متوسطه 2
امیر مهدی شمسی شاهم آبادی
نهم - انار
میانگین تراز کانونی: 5946
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :52
تيزهوشان
علامه حلی
فاطمه خبری
نهم - انار
میانگین تراز کانونی: 6289
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
امیرحسین ناجی
نهم - انار
میانگین تراز کانونی: 6093
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
علامه حلی متوسطه 2
نسترن ذوالفقاری
نهم - انار
میانگین تراز کانونی: 6454
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
مجتبی فیروزی
نهم - انار
میانگین تراز کانونی: 5305
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
علامه حلی متوسطه 2
نگار نیک نفس
نهم - انار
میانگین تراز کانونی: 6731
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان متوسطه 2
فاطمه صادقی
نهم - انار
میانگین تراز کانونی: 6672
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
6/9/2023 8:03:22 AM
Menu