كرمان

كرمان -


سپیده صفری فرسنگی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5451
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :66
تيزهوشان
فرزانگان متوسطه 2
مهدی فضیلتی نیا
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6023
سابقه کانونی : 6 سال از سوم دبستان
تعداد آزمون :66
تيزهوشان
علامه حلی متوسطه 2
زهرا رستمی شرف آبادی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 4846
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :65
نمونه دولتي
فرهنگ
طاها کریمی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 4879
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :53
تيزهوشان
علامه حلی متوسطه 2
عارفه قاضی زاده احسائی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6303
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :53
نمونه دولتي
نرجس خاتون
اسماعیل حاج هاشمی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6161
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :50
نمونه دولتي
سیدکمال
مبینا حاج غنی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5466
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :44
نمونه دولتي
شهید ایرانمنش
ریحانه یزدان پناه احمدآبادی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5702
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :42
تيزهوشان
فرزانگان متوسطه 2
زینب صداقت نیا
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5328
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :40
تيزهوشان
فرزانگان متوسطه 2
احمدرضا ضیاءالدینی دشتخاکی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5676
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :39
نمونه دولتي
شهید مصطفی احمدی روشن
ریحانه بهادر
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5342
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :37
نمونه دولتي
نرجس خاتون
نگار اسدی زیدآبادی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6556
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان متوسطه 2
امیرحسین کلانتری پور
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5219
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :27
تيزهوشان
علامه حلی متوسطه 2
مهدی شکیبا
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5255
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :25
تيزهوشان
علامه حلی متوسطه 2
محمدمهدی نژادسالاری
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 4994
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
علامه حلی متوسطه 2
فاطمه زادسر
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6279
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
فرزانگان متوسطه 2
رضا فضیلتی نیا
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5664
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
سیدکمال
رقیه اکبرزاده فتح آبادی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5536
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
شهید ایرانمنش
محمد غلام زاده بردسیری
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5885
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
علامه حلی متوسطه 2
حنانه مهدی زاده گوهری
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5787
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
شهید ایرانمنش
امیرحسین مهدوی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6209
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
علامه حلی متوسطه 2
کوثر شهاب الدینی پاریزی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6352
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان متوسطه 2
رامین نیکویان
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5543
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
علامه حلی متوسطه 2
ایلیا محمدی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5058
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
علامه حلی متوسطه 2
مهدی یزدانی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5676
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
علامه حلی متوسطه 2
رضا احمدپور کرمانی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5403
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
سیدکمال
ستایش صدیقی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5402
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان متوسطه 2
امیرحسین رمضانی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5790
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
علامه حلی متوسطه 2
دانیال ایرانمنش
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 4851
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
سیدکمال
مهسا کریم زاده کیسکانی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5847
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
نرجس خاتون
محمدحسین جعفری محمدآبادی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 4582
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
علامه حلی متوسطه 2
علی استوار
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5139
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
سیدکمال
کسری نادری
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5882
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
علامه حلی متوسطه 2
ماریا سلطانی نژاد
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5723
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان متوسطه 2
روشنک سادات رضوی شهربابکی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5737
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
شهید ایرانمنش
محمد محمدی قناتغستانی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 4767
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
سیدکمال
محمد صادق هاشمی جواران
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5891
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
علامه حلی متوسطه 2
مصطفی محمدی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5025
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
سیدکمال
امین رضا زحمت کش علی آبادی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5019
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
سیدکمال
مهدی منصوری
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5808
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
سیدکمال
حسین عبدلی نژادگروهی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5132
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
علامه حلی متوسطه 2
امیرمحمد اسلامی علی آبادی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 4721
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شهید مصطفی احمدی روشن
هدیه غیاثی طرزی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5924
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان متوسطه 2
مریم فلاحی زرندی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5481
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان متوسطه 2
محمدفواد قنبری گوهری
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5240
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
شهید مصطفی احمدی روشن
حانیه ریانی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 4899
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
مدرس
علی حاج خلیلی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5149
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
سیدکمال
محمد مهدی باغینی زاده
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5355
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
علامه حلی متوسطه 2
آرین صادق شاه نشین
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5938
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
شهید مصطفی احمدی روشن
همتا جمشیدی گوهری
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5212
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان متوسطه 2
یاس سیروئی نژاد
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5829
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان متوسطه 2
زهرا خزاعی راوری
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5646
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
شهید ایرانمنش
یاسمینا شجاعی باغینی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 4971
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نرجس خاتون
فاطمه امام بخش
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5086
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
شهید ایرانمنش
یاسمن کریمی افشار
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5450
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
شهید ایرانمنش
دریا مزنگ دهنوی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5507
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان متوسطه 2
فاطمه دولت آبادی تکابی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5033
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
شهید ایرانمنش
محمدمهدی شهابی نژاد
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 4983
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
سیدکمال
نگین خواجه پور
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6255
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نرجس خاتون
عارفه محمدی سلیمانی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5253
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نرجس خاتون
عباس صمیمی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 4787
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
سیدکمال
محمدرضا اکبری پور
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5887
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
علامه حلی متوسطه 2
فاطمه السادات حسینی نسب چترودی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان متوسطه 2
محمد مهدی پورجعفرآبادی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5722
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
شهید مصطفی احمدی روشن
امیرمهدی حیدری فرد
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5533
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
سیدکمال
رضا تندولی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5637
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
سیدکمال
پارسا امینی زاده
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5097
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
سیدکمال
یلدا امیرزاده گوغری
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5767
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نرجس خاتون
محمدصادق ناصری نسب
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5129
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
سیدکمال
فاطمه شفیع پور مرجی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6215
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان متوسطه 2
هستی کامگار
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5317
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
شهید ایرانمنش
عرفان صابری نیا
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 4938
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
سیدکمال
محمدحسین حیدری زاده
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5651
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
سیدکمال
هدیه نبی زاده شهربابکی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5216
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان متوسطه 2
ابوالقاسم امیری پاک
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5078
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
سیدکمال
مارال صبوحی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5502
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان متوسطه 2
هدیه خوارزمی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 4954
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
شهید ایرانمنش
مهرآنا امیری فر
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5474
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان متوسطه 2
فائزه مومنی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5920
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
فرهنگ
امین طالبی سردری
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5944
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
سیدکمال
آرین رضائی نژاد
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 4854
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
شهید مصطفی احمدی روشن
امیرمحمد ستوده
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5037
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
علامه حلی متوسطه 2
مهلا افضلی گروه
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5108
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
نرجس خاتون
مهدی عسکرپورکبیر
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5526
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
سیدکمال
سمانه ابراهیم پور
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5115
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
نرجس خاتون
رزا نجفی نژاد
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 4417
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
مدرس
رضا حسینی رابری
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5438
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
شهید مصطفی احمدی روشن
زهرا امیری
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5911
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
شهید ایرانمنش
مهلا نخعی پور
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5502
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
فرزانگان متوسطه 2
رضا پورامیری
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 4264
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
سیدکمال
فاضله شمس الدین
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5910
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نرجس خاتون
6/2/2023 8:19:43 AM
Menu