شهرجديد پرند

شهرجديد پرند -


ارشیا کیانی زاده
نهم - شهرجديد پرند
میانگین تراز کانونی: 4722
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :51
تيزهوشان
شهیدرجایی
مائده طاعتی
نهم - شهرجديد پرند
میانگین تراز کانونی: 6245
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :50
تيزهوشان
فرزانگان
تینا جوادی
نهم - شهرجديد پرند
میانگین تراز کانونی: 5840
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
فاطمیه
مائده میرزائی
نهم - شهرجديد پرند
میانگین تراز کانونی: 6705
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
باران علی نظری
نهم - شهرجديد پرند
میانگین تراز کانونی: 4899
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
فاطمه الزهرا
زهرا عباس
نهم - شهرجديد پرند
میانگین تراز کانونی: 6037
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان
6/2/2023 8:00:44 AM
Menu