سراب

سراب -


محمدحسین مطلبی
ششم دبستان - سراب
میانگین تراز کانونی: 5566
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
ابن سینا
امیرمهدی بابائی
ششم دبستان - سراب
میانگین تراز کانونی: 5941
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
ابن سینا
زهرا پورمحمدی
ششم دبستان - سراب
میانگین تراز کانونی: 4894
سابقه کانونی : 2 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
سحر عبدی
ششم دبستان - سراب
میانگین تراز کانونی: 5316
سابقه کانونی : 2 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا صدقی
ششم دبستان - سراب
میانگین تراز کانونی: 5705
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
امیر محمدبیگی
ششم دبستان - سراب
میانگین تراز کانونی: 5314
سابقه کانونی : 1 سال هفتم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
ابن سینا
شقایق جوادی
ششم دبستان - سراب
میانگین تراز کانونی: 6238
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
رضا اسکندری اقدم
ششم دبستان - سراب
میانگین تراز کانونی: 5433
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
ابن سینا
مهدی دلخوش
ششم دبستان - سراب
میانگین تراز کانونی: 6054
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
ابن سینا
6/2/2023 10:33:32 PM
Menu