آران و بيدگل

آران و بيدگل -


زینب غلام زاده نصرابادی
ششم دبستان - آران و بيدگل
میانگین تراز کانونی: 6653
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
ملیکا محرابی ساری
ششم دبستان - آران و بيدگل
میانگین تراز کانونی: 5088
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
شقایق کوچک کاشانی
ششم دبستان - آران و بيدگل
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا مهرابادی آرانی
ششم دبستان - آران و بيدگل
میانگین تراز کانونی: 5402
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
فرزانگان
6/2/2023 9:27:52 PM
Menu