شهرضا

شهرضا -


مهدی قدیری
ششم دبستان - شهرضا
میانگین تراز کانونی: 5148
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
شهید اژه ای
ثمین مرآتی
ششم دبستان - شهرضا
میانگین تراز کانونی: 5630
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان امین دو
ابوالفضل شفایی
ششم دبستان - شهرضا
میانگین تراز کانونی: 5733
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
شهیداژه ای
6/8/2023 12:38:14 PM
Menu