بهبهان

بهبهان -


زهره ارجمند پور
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6965
سابقه کانونی : 5 سال از سوم دبستان
تعداد آزمون :74
تيزهوشان
فرزانگان دکتر عادلی
مبینا مشیدی
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6431
سابقه کانونی : 3 سال از سوم دبستان
تعداد آزمون :45
تيزهوشان
فرزانگان دکتر عادلی
ماهان قاسمی
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5405
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
شهید بهشتی
امیرعباس طاهری مقدم
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5892
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :31
تيزهوشان
شهید بهشتی
آنیتا خشوعی
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5964
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان دکتر عادلی
ملیکا شجاعی
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5634
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :29
تيزهوشان
فرزانگان دکتر عادلی
سیده آرمیتا میرعباسی
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5886
سابقه کانونی : 2 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :27
تيزهوشان
فرزانگان دکتر عادلی
سیده سارینا خاقانی
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5828
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :27
تيزهوشان
فرزانگان دکتر عادلی
محمد متوسل
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :25
تيزهوشان
شهید بهشتی
دادبین طیبی
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6190
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :25
تيزهوشان
شهید بهشتی
مبینا معقولی
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5816
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان دکتر عادلی
محمد رادمنش
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5037
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
شهید بهشتی
امیرحسین بادفر
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6324
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
شهید بهشتی
فاطمه مرادی
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5315
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
فرزانگان دکتر عادلی
حسن خواجه پور
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6096
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
شهید بهشتی
علیرضا گل آور
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5725
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
شهید بهشتی
احمدرضا ابول زاده
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5322
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
شهید بهشتی
نوید رازقی
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5599
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهید بهشتی
علیرضا دادگرزاده
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5043
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهید بهشتی
فاطمه قاسم پور قنواتی
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5862
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان دکتر عادلی
حسام الدین علی نقی زاده
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5618
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهید بهشتی
اشکان علی نقی زاده
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6564
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهید بهشتی
سپهر فردایی
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6432
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهید بهشتی
یکتا صباغان
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5374
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان دکتر عادلی
امیرمحمد شجاعی
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6008
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
شهید بهشتی
آناهیتا دینی
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5106
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان دکتر عادلی
امیرمحمد غلامزاده
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6023
سابقه کانونی : 1 سال هفتم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهید بهشتی
پریا امینی قنواتی
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5346
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان دکتر عادلی
زیتون موحد
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5789
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان دکتر عادلی
سیده آیدا موسوی نسب
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5546
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان دکتر عادلی
مهرسا رضا نسب
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5465
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان دکتر عادلی
امیرحسین احمدی منش
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5497
سابقه کانونی : 1 سال هفتم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شهید بهشتی
پادینا پسندیده
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5736
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان دکتر عادلی
رکسانا الهی
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5945
سابقه کانونی : 1 سال هفتم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان دکتر عادلی
علیرضا آقاجری
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5553
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
شهید بهشتی
زینب شجاعی
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4584
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان دکتر عادلی
ملیکا ورزشی
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5360
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
فرزانگان دکتر عادلی
6/1/2023 1:17:50 PM
Menu