جم

جم -


کیمیا قبادپور
ششم دبستان - جم
میانگین تراز کانونی: 5904
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
هلیا عالی پور
ششم دبستان - جم
میانگین تراز کانونی: 5712
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
پرهام مهدویان
ششم دبستان - جم
میانگین تراز کانونی: 6055
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
شهیدبهشتی
6/10/2023 8:44:44 PM
Menu