قم

قم -


محمدرضا بزم
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 5282
سابقه کانونی : 4 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :40
تيزهوشان
آیت الله مشکینی
امیرمهدی عزت پور
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 5761
سابقه کانونی : 4 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :39
تيزهوشان
دکترخرمی
محمدمعین عطارد
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 5476
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :33
تيزهوشان
آیت الله مشکینی
امیرصادق کافی میبدی
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 5202
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
آیت الله مشکینی
پریا بیگدلی آذری
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 5727
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
محمدطاها زارع مولائی
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 5523
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
آیت الله مشکینی
پرنیا آقایوسفی
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
عارفه اسلامی
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 5364
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
محمدمحسن میقانی
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 4888
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
دکترخرمی
محمدآیدین منفرد
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 7038
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
آیت الله مشکینی
سیدمحسن حسینی
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 6241
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
دکترخرمی
ستوده رحمانی آزاد فر
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 4853
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
امیرسام موذن زاده
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 5208
سابقه کانونی : 1 سال هفتم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
دکترخرمی
پارسا احمدی
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 6520
سابقه کانونی : 1 سال هفتم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
دکترخرمی
فاطمه عسکری
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 5354
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
امیرسپهر ارجمندنیا
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 5272
سابقه کانونی : 1 سال هفتم
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
آیت الله مشکینی
فاطمه زهرا عبادی
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 5656
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان
امیرحسام یوسفی
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 5252
سابقه کانونی : 1 سال هفتم
 
تيزهوشان
آیت الله مشکینی
محمدحسین عینی پور
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 5198
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
 
تيزهوشان
آیت الله مشکینی
طاها امیرناصری
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 5693
سابقه کانونی : 1 سال هفتم
 
تيزهوشان
آیت الله مشکینی
6/1/2023 8:03:28 PM
Menu