سمنان

سمنان -


شایان زحمت کش
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 7414
سابقه کانونی : 3 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :29
تيزهوشان
شهید بهشتی
ریحانه شاطری
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 6414
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
فرزانگان
پریا هادیان
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 6372
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان
آوین حیدری
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 6447
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان
دلارام ناظمیان
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 6556
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان
پری ناز همتیان
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 6553
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان
مصطفی نقاشیان
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 4925
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
شهید بهشتی
رومینا مزدارانی
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 6115
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
ایلیا قلی بیگ
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5552
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهید بهشتی
صبا سلمانی
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 7127
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
فرحان مظفریان
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5700
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهید بهشتی
باران شمس استانه رضوی
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 6056
سابقه کانونی : 1 سال هفتم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
پرنیا قوشچی
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5971
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا سعداله
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5713
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه ذوالفقاری
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5549
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
بامداد حسین زاده ظروفچی
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 6228
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شهید بهشتی
هلیا جراحی
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 6478
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
حامد دامغانیان
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5979
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شهید بهشتی
امیر عباس ابراهیمی
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 6116
سابقه کانونی : 1 سال هفتم
 
تيزهوشان
شهید بهشتی
6/5/2023 6:08:41 AM
Menu