لردگان

لردگان -


ابوالفضل حسنی
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی: 6121
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
شهیدبهشتی
محمدرضا نادری لردجانی
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی: 6057
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
شهیدبهشتی
6/6/2023 1:03:34 PM
Menu