تربت حيدريه

تربت حيدريه -


سارا بقائی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5336
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
فرزانگان
امیر مهدی لطفی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5776
سابقه کانونی : 2 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهيد بهشتي
هلیا قاسمیان
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5820
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
نگین محمد پور
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5340
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
علیرضا کارگزار
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6830
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهيد بهشتي
سجاد محمد زاده
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5514
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهيد بهشتي
آیدا نواری
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6375
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
ریحانه عباسی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6239
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
آنوشا قنبری زاده
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5683
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
امید محمدی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5939
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
شهيد بهشتي
کیانا زنده دل سیوکی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5400
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا عبداله زاده
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5836
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
محمد زارع
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6489
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
شهيد بهشتي
امیرحسین ذوالفقاری
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6088
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
شهيد بهشتي
مهدیس رنجبرسیوکی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6110
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه بقائی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5660
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
مهشید مرادی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6073
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
نازنین زهرا نجاتی شیخ آبادی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6078
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
هلیا فارسی جغری
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6460
سابقه کانونی : 1 سال هفتم
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان
محمدجواد مهدوی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6289
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
شهيد بهشتي
مهدی باستانی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5581
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
شهيد بهشتي
6/10/2023 10:20:35 PM
Menu