نهاوند

نهاوند -


مهرآنا منوری
ششم دبستان - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 6122
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :35
تيزهوشان
فرزانگان
پارسا شجاعیان
ششم دبستان - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 4890
سابقه کانونی : 3 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
علامه حلي
کیاناسادات موسوی
ششم دبستان - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 5189
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
عرفان صالحی
ششم دبستان - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 6654
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
علامه حلي
سیدامیرحسین میری
ششم دبستان - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 5890
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
علامه حلي
ستایش مسلمی
ششم دبستان - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 5548
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
علیرضا رادفر
ششم دبستان - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 5286
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
علامه حلي
فاطمه سلگی
ششم دبستان - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 4986
سابقه کانونی : 1 سال هفتم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
دینا حاجی حسن خونساری
ششم دبستان - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 6478
سابقه کانونی : 1 سال هفتم
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
درسا حیدری
ششم دبستان - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 6581
سابقه کانونی : 1 سال هفتم
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه دارائی
ششم دبستان - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 5019
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان
محمدمهدی رضائی
ششم دبستان - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 5560
سابقه کانونی : 1 سال هفتم
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
علامه حلي
6/8/2023 10:16:49 PM
Menu