شهرك مهاجران

شهرك مهاجران -


کیانا صالح
ششم دبستان - شهرك مهاجران
میانگین تراز کانونی: 5321
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
فرزانگان
یکتا نقوی
ششم دبستان - شهرك مهاجران
میانگین تراز کانونی: 5949
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
6/5/2023 10:29:02 AM
Menu