خان ببين

خان ببين -


هلیا شکی
ششم دبستان - خان ببين
میانگین تراز کانونی: 4813
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
ستایش کمالی
ششم دبستان - خان ببين
میانگین تراز کانونی: 5929
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان
6/2/2023 7:35:28 PM
Menu