بندرتركمن

بندرتركمن -


محمدرضا قرنجیک
ششم دبستان - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5369
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
شهيد بهشتي
مهتا آرخی
ششم دبستان - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5550
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان بندر تركمن
مبینا خزینی
ششم دبستان - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5101
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان بندر تركمن
مائده توماح
ششم دبستان - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5980
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان بندر تركمن
اسرا سارلی
ششم دبستان - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5348
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان بندر تركمن
سارا توماج
ششم دبستان - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5439
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان بندر تركمن
ایلیا بلاژ
ششم دبستان - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5979
سابقه کانونی : 1 سال هفتم
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
شهيدبهشتي
سارا اتک پوک طریک
ششم دبستان - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 6054
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
فرزانگان بندر تركمن
مریم معهد
ششم دبستان - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5250
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان بندر تركمن
6/9/2023 2:40:49 AM
Menu