ملارد

ملارد -


محمدمهدی خردمند
ششم دبستان - ملارد
میانگین تراز کانونی: 4936
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
علامه حلی
مهدی سلطانی
ششم دبستان - ملارد
میانگین تراز کانونی: 5856
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
علامه حلی
سیدحسین مرزانی
ششم دبستان - ملارد
میانگین تراز کانونی: 5354
سابقه کانونی : 1 سال هفتم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
علامه حلی
رضا فریدونی
ششم دبستان - ملارد
میانگین تراز کانونی: 5522
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
علامه حلی
6/11/2023 1:38:30 AM
Menu