رودسر

رودسر -


صبا ربیعی رودسری
نهم - رودسر
میانگین تراز کانونی: 5705
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رودسر_ توحید
رومینا غلام پور
نهم - رودسر
میانگین تراز کانونی: 6048
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رودسر_ توحید
فاطمه نجف زاده شوکی
نهم - رودسر
میانگین تراز کانونی: 5098
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رودسر_ توحید
عاطفه کریمی
نهم - رودسر
میانگین تراز کانونی: 5681
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
لنگرود_ فرزانگان
مریم رستگار ثابت
نهم - رودسر
میانگین تراز کانونی: 5437
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رودسر_ توحید
6/2/2023 8:39:18 AM
Menu