جلفا

جلفا -


فاطمه اشتری گرگری
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 5534
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
پانیذ ایرانی گرگری
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 5091
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
ثمین عبدالهی
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 6012
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
مهرانگیز احمدزاده
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 5058
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
مبینا خدمتی
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 5624
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
آیناز مارالی
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 6621
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
حدیث حیدری ورمزیاری
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 5558
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
نفیسه مهرنیا
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 5002
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
مینا زینالی اقدم
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 5247
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
زهرا مصطفائی
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 5979
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
حدیث صادق پور علمداری
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 4599
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
زهرا فرجی گرگری
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 5365
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
شقایق یعقوبی
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 5057
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
زهرا حسن لو
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 5410
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
پانیذ ایامی
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 4528
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
کوثر احمدی اقدم
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 5324
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
صبا خلفی
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 5548
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
پانیذ دشتبان گرگری
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 4541
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
5/29/2023 4:23:53 PM
Menu