شبستر

شبستر -


پریناز غمگین
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5620
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شبستر_ تیزهوشان فرزانگان
محمد آراسته شندی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5597
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شبستر_ علامه مجلسی
فرشته حاجی جعفری
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5389
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شبستر_ تیزهوشان فرزانگان
آیناز ابراهیمی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5287
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شبستر_ تیزهوشان فرزانگان
آیلار پادار
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5408
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه برهان الدین
امیرحسین رفیعی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 4574
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه حیدرعلی شفائی
علیرضا نجاری شندی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5105
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شبستر_ تیزهوشان علامه مجلسی
مائده حلوائی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5965
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شبستر_ تیزهوشان فرزانگان
علیرضا کاهوئی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5510
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه حیدرعلی شفائی
نگار سعادتیان دیزجی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 4879
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه برهان الدین
محمدرضا سرتیپی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5259
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه برهان الدین
محمد اکرمی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5078
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شبستر_ تیزهوشان علامه مجلسی
پریا شمس خانی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 6255
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شبستر_ تیزهوشان فرزانگان
علی نیازی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5595
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شبستر_ تیزهوشان علامه مجلسی
رحمان میرزالی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5826
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه حیدرعلی شفائی
مهدی یوسفی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5451
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه حیدرعلی شفائی
یوسفعلی اقدسی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5994
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شبستر_ تیزهوشان علامه مجلسی
معصومه خلفی خامنه
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5314
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه برهان الدین
امیر مکاری
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5757
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شبستر_ علامه مجلسی
پوریا کیان
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 4805
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه حیدرعلی شفائی
محمد آماده
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5444
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شبستر_ تیزهوشان علامه مجلسی
ارسلان معینی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 4705
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه حیدرعلی شفائی
ابراهیم حافظی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 4642
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه حیدرعلی شفائی
امیرحسین حاجی حسینی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 4812
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه حیدرعلی شفائی
مجتبی حاتمی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5224
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه حیدرعلی شفائی
امیرحسین یاری
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5982
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شبستر_ تیزهوشان علامه مجلسی
حجت خالقی کوزه کنان
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5276
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شبستر_ تیزهوشان علامه مجلسی
نوید افواج
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5626
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شبستر_ علامه مجلسی
امیرعلی حسنعلی پور
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5290
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه حیدرعلی شفائی
علی باباخانلوی شندی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 4708
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه حیدرعلی شفائی
زهرا بابائی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 4806
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه برهان الدین
امیرحسین بایرام زاده
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5425
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شبستر_ تیزهوشان علامه مجلسی
حسن غفوری وایقان
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5719
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه حیدرعلی شفائی
امیررضا عبدی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 6447
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شبستر_ تیزهوشان علامه مجلسی
امیر جنگجو
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 4188
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه حیدرعلی شفائی
سینا رستم زاده
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5108
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه حیدرعلی شفائی
مهدی خبازی شندی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5658
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شبستر_ تیزهوشان علامه مجلسی
امیرمحمد جلیلیان آذر
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 4535
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه حیدرعلی شفائی
ریحانه گروسی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5303
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه برهان الدین
رقیه جودی قپچاق
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5639
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شبستر_ تیزهوشان فرزانگان
امیرحسین شعبانی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5249
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شبستر_ تیزهوشان علامه مجلسی
عارف طلائی علیشاه
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 4747
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه حیدرعلی شفائی
فرشید علی پور سرکندی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5467
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه حیدرعلی شفائی
محمدحسین آخوندی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 4600
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه حیدرعلی شفائی
امیرحسین نصیبی وایقان
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 4973
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه حیدرعلی شفائی
6/10/2023 6:48:13 PM
Menu