مرند

مرند -


ویدا قربانعلی زاده
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5217
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مرند_ خضرا
میرعلی کاظمی انامق
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5201
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مرند_ تیزهوشان علامه جعفری
رضا احمدی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 4519
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
علی رحمانی اصل
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5488
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
منصور سیری
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5481
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
امیرحسین آقائی پور دستجرد
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5766
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
مهدیه مهدوی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5543
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مرند_ خضرا
سپیده امامی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 6120
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مرند_ فرزانگان
محمدامین حسن زاده یامچی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 6283
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
مهدی محمدی گوراند
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 4827
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
زهرا علی گلعذاری
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 6024
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مرند_ فرزانگان
پویا زنجیری
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5522
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مرند_ تیزهوشان علامه جعفری
آرمینا قاسم اقدم
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 4710
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مرند_ خضرا
اسماء صفی اقدم
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 6195
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مرند_ خضرا
لیلا غیورجدیدی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5049
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مرند_ خضرا
حدیث عباسی فر
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5787
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مرند_ خضرا
مرتضی سلمانی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5793
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
نیما حضرتی جدیدی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5814
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
محمد امین خرازی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5613
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
سالار ولی نژاد
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5488
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مرند_ تیزهوشان علامه جعفری
امیرحسین محمودی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 4964
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
علی نعلساز
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 4876
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
اکبر سفر دوست
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5462
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
مینا ریش سفیدانامق
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 6213
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مرند_ فرزانگان
مبینا پورکاج
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5091
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مرند_ خضرا
فاطمه شتربان
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5249
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مرند_ خضرا
کوثر محمدی اکرم
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5857
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مرند_ خضرا
زهرا شیخ پور
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5586
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مرند_ فرزانگان
مریم قارداش زاده
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 6996
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مرند_ فرزانگان
آیسا شوشتری ثانی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5519
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مرند_ خضرا
سیمین رمضانی تبریزی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5440
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مرند_ خضرا
زهرا یاوری زنوز
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 4902
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مرند_ خضرا
اسماء آقائی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 4720
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مرند_ خضرا
سما فرشچی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5177
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مرند_ خضرا
فاطمه داداشلو
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 6063
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مرند_ خضرا
فاطمه نیک مرام
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5293
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مرند_ خضرا
مبینا پورباقر
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5844
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مرند_ فرزانگان
کوثر حضرتی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 6234
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مرند_ فرزانگان
مائده خلیلی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5145
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مرند_ فرزانگان
حسین افراز
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 6369
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
احسان مرادی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 4954
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
علی ادیب
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5670
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
سینا طالبی اربطانی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5372
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
امیرحسین کاظمی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5879
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
علیرضا شیخلوی عتیق
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 4665
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
امیررضا یوسفی مرند
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5164
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
علیرضا طالب زاده آوان
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 6073
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مرند_ تیزهوشان علامه جعفری
نیما جهدی انامق
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 4784
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
علیرضا پویا
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5354
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
مهران محمدزاده
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5578
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مرند_ تیزهوشان علامه جعفری
علی گلدوست دیزجیکان
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5577
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
محمدمهدی موسی زاده
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5344
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
مجتبی فتاح پورمرندی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 4931
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
امیررضا ولائی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 6427
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
میرعلی طیب بناب
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 4751
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
سید محمد سیدی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 6141
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
میرحسین مرتضویان
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
امیررضا احمدی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
6/10/2023 6:11:28 PM
Menu