ميانه

ميانه -


سنا نصیری
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6247
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
کریم کریمی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5817
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
عرفان عبدی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5499
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
امیر حسین فیض الهی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5801
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
مبینا شیرازی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5627
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ميانه_ فرزانگان
محمد رحیمی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5427
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
امیر حسین دانیالی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5916
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
محمد لطفی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5051
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
حمید مختاری
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5020
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
آتنا صمدی فرد هریسی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4946
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
کیان شولائی میانجی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6671
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
نیما کاظمی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6170
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ميانه_ علامه امینی
ثمین صالحی دیزگوین
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6483
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
نازنین بالسینی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5721
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
محمد حسین خاقانی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5452
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
امیر حسام کیانیان
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4911
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
ثنا عراقی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5140
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
کیارش رزاقی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6301
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
محمد متین مسلمی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6331
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
علی اصغر کریمی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5191
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
فاطمه بختیاری
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6338
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
پرستو روشنی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6227
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ميانه_ فرزانگان
علیرضا عالی بیگی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6474
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ميانه_ علامه امینی
آرین صدقیان
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5366
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
گیتی اصغرزاده
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5668
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ميانه_ فرزانگان
ساحل نقی زاده
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4712
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
رومینا قوطاسلو
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5237
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
مبینا مهدیلو
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6051
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ميانه_ فرزانگان
علی حبیبی بیرون
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5434
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ميانه_ علامه امینی
علیرضا ایمانی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5606
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
امیر محمد میرزائی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5860
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ميانه_ علامه امینی
غزاله رستمی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4837
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
فاطمه میرزائی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5762
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ميانه_ فرزانگان
تارا مرادی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5994
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
زهرا حنیفه
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5761
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ميانه_ فرزانگان
ریحانه قره داغی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5779
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ميانه_ فرزانگان
سنا سلیمانی نیا
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5517
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ميانه_ فرزانگان
عرفان ابراهیمی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5810
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
سانای گروسی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5445
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
محمدرضا بهنام
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5604
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ميانه_ علامه امینی
کیمیا صادق نژاد
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4764
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
سالار زمانی سبزی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5425
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
نرگس امراهی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5067
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
امیررضا یاری
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5081
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
امیر حسین تقی زاده قراجه قیایی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5332
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
آیسان آیدین نسب
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5512
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
نسرین قهرمانی گلوجه
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5322
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
زهرا شیرازی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5697
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ميانه_ فرزانگان
پارسا علیمحمدی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4959
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
سید شهاب الدین شهیدی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5140
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
الهه قره داغی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5233
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
زهرا بهنام فر
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4719
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
شکیلا کیانی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4767
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
نیما قدیمی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5306
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
طاها آریا منش
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4629
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
اسماء بهشتی قوشه بلاغ
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5071
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
ساناز صیامی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5851
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ميانه_ فرزانگان
فاطمه منصوری
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4791
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
عرشیا اصغری
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4390
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ميانه_ علامه امینی
محمد پارسا میانجی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5245
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
رضا ابراهیمی باغبانان
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5200
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ميانه_ علامه امینی
سینا محمدی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4419
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
فاطمه منتظری
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4348
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
حسام اصغری
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5218
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
امیررضا نوری
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4509
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
امیر قربانیان
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4986
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
امیر حسین آقایی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5032
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
هانیه میرزایی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4972
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
6/2/2023 8:42:16 AM
Menu