تبريز

تبريز -


سناء روحی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6304
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
نیلوفر بخشی آوینی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5997
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ شهید مسافری
مائده میرزائی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6782
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
پارسا وظیفه
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6184
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه 5
مهدی فتوحی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6362
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
شادی قیطانچی ماشینی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6677
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
یاشار امین زاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5399
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه 5
مبین کبیری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6068
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ سعدي
متین کبیری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5937
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ سعدي
سارا درستی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6058
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
فرزاد جمالی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6100
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ استاد شهريار
رقیه عابدی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 4943
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ فخريه
رضا فخیم
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5960
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ استاد شهريار
امین غفاری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6281
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفری
حمید رشید حسین زاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6388
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
عرفان زوار
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5657
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
لیلا جعفری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5612
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ سردار ملي
محمد ساعی مشیر اباد
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5733
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفری
امیرحسین جمشیدی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5274
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ سعدي
بهاره دهقانی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5205
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروين اعتصامي
راضیه شاکر زواردهی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5853
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 5
رقیه شاکر زواردهی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5774
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 5
آیدا احمدی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6322
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
مهدی طرزمی فتحی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5513
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ استاد شهريار
مهدی فکری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6496
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
حنانه ابوالقاسمی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 4753
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
آسیه باقری باسمنجی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6449
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
مبینا کوچه مشکی پوران
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6310
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
سینا متین
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6097
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ استاد شهريار
میترا محمدزاده تیزویر
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6595
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
آتنا پاشاپورخوئی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5350
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
کیمیا حجازی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5666
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
مهراز دریانی زاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5923
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ طالقاني
سعید اصغرزاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5928
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه 5
فائزه خدایی نانساء
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6668
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
نگین نصیرزاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6185
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
یلدا عباسی چرزه خون
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6606
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروين اعتصامي
سارا اشرف پور
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5717
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 5
نگین کرمی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5678
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروين اعتصامي
زهرا خدابین صوفیانی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6152
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
زهرا احمدپوری بقا
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6291
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
مریم بابازاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6693
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
نسترن پوراکبر
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6348
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
کیانا اعلائی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 4893
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
علی پلاسی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6617
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ طالقاني
امیرحسین فتح کبیر
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 4977
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ طالقاني
امیرحسین شفاعت ترکمپور
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5542
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ استاد شهريار
معین آقاسی جاوید
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6465
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ طالقاني
ثنا بهاری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 4889
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ فخريه
فائزه ملکی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6688
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
ترانه آقاخانلو تکانلو
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6058
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
آنالی جوادزادگان
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 4766
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
ملیکا جلیلیان حامد
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6554
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
شیوا خواجه ای
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5433
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
سارا اسلامی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 4746
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ فخريه
پانیذ محمودزاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5836
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
عرفان حیدری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5861
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهریار
مریم رنجبری داشکسن
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5852
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروين اعتصامي
معصومه نظری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6602
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
زهرا وکیلی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5637
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ شهید مسافری
ابوالفضل مختاری مرکید
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6130
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
یگانه رنجبر
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5371
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروين اعتصامي
سهند رزم دار ارشتناب
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5748
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
مهنا پیری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6167
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ فخريه
شلاله خیاطی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5028
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ فخريه
هومن مساح مارالانی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6449
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
علیرضا شقاقی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6120
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
عرفان پورفرسنگی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6304
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ طالقاني
رضا بابایی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6184
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ طالقاني
علی هماورد
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5199
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
مرتضی قاسمی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5157
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
مهرشاد شاه پناهان
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5741
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ استاد شهريار
فریناز نوروزی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6496
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
آیلین موثقی گرگری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6456
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
امین صدیق اکبری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5729
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
امیررضا خاک پوران
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5637
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
سهند گل بهار
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6299
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه 5
پریا کاظمی کاوکانی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6315
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
زهرا بدوستانی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6206
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
الهه ناصری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 4798
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
فائزه اقازاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5851
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ شهید مسافری
محمد موسویان
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5232
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ سعدي
امیررضا وکیل زاده دیزجی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5044
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ سعدي
سیدعباس زارع نژادصغیری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5608
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
مهدی وزیری حساس
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5430
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ استاد شهريار
کیانا پرویزی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5705
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 5
صدرا دولتی بیرامی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5017
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه 5
الهام احمدی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6106
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
سینا داداشی نسرین
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6719
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ سعدي
فرزام ارشدی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6152
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
نرمین سمساریان
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5778
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ شهید مسافری
متین قتح زاده قریبه
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5767
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ طالقاني
سیدامیرمحمد موسوی جهانی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5203
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
اندیا رخشا
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6341
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
سینا رنجبر قراجه
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6757
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ طالقاني
سبحان خسروی خسرقی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5859
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ طالقاني
محمدرضا قیطاس وند
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5941
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ استاد شهريار
مهسا محمدزاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5998
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ شهید مسافری
محمد خان زاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6040
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ استاد شهریار
امیرمحمد سرمستی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5228
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
بیتا زردانه
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6078
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
الهه منافی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 4687
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ فخريه
سپهر بخشمند اصغری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6219
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهریار
نگین امامی زاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 4804
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ سردار ملي
سحر رحیمی بهزاد
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6160
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
هادی خردمند
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5198
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ مرداني آذر
فاطمه نصیری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 4704
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
فاطمه رستمی نوشهر
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5259
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ شهید مسافری
فایزه محمدی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6435
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
سلوا علیزاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5173
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ فخريه
پینار نریمانی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5158
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ سردار ملي
کوثر آریان مهر
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6345
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 5
شبنم اهنی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5044
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ سردار ملي
ارمان فتحی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6425
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
میلاد ملا ابراهیمی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6919
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
محدثه رمضانی بشیر
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5885
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
فائقه دلدار
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6134
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 5
مهدی تجلائی فر
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6355
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ طالقاني
شیدا باقری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5395
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
محدثه پورمحمود حاجلاری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5367
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ سردار ملي
جواد کاظم زاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5203
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ استاد شهريار
فرناز عبدلی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6597
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
اسما امیرپور
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5965
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ فخريه
سالار حیدری نژاد
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5858
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ طالقاني
علی مومنی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6406
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
میثم فکوریان
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5672
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهریار
امیرحسین علی پور
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6315
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ استاد شهریار
سینا امینی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6141
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
امیررضا طلایی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6404
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
محنا نجفی کلشانی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 4566
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ سردار ملي
روح الله رضائی شعبانلو
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5302
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ سعدي
فاطمه سادات طباطبائی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6891
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
مهسا حضرتقلی زاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6068
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ شهید مسافری
مهدیس یوسفی قصبه
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6027
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
علیرضا شماع
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5701
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
احسان سخندان
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5771
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ استاد شهریار
مهران عطائیه
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5337
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ مرداني آذر
سما مهاجران
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5271
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
عطا رزم خواه
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5927
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهریار
زهرا ارفعی خسروشاهی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 4965
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
امیررضا عبدالهی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6066
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهریار
رضا علیمحمدی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6057
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
محمد کاظمی قراجه
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5835
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
فراز سید تاجدینی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6244
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
امیررضا نیک مرد
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5422
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ مرداني آذر
عسل حقیی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5879
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ فخريه
الهه کاظمی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5324
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
مهدی نبی زاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5686
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ سعدی
ماهرخ محسن زاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6088
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
فاطمه ملکوتی اصل
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6450
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ شهید مسافری
مهدی احمدی آذر
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 4559
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ استاد شهريار
علی قادری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 4682
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
پینار حافظی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5627
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ سردار ملي
محدثه پورعلی محمدی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5533
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ سردار ملي
سپهر سیف الهی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5828
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
لاله ساعی ور سفیدان
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5736
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ سردار ملي
6/2/2023 8:41:32 AM
Menu