چالدران سياه چشمه

چالدران سياه چشمه -


مهدیس امینی
نهم - چالدران سياه چشمه
میانگین تراز کانونی: 6137
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ماكو_ نيايش
مبینا راثی
نهم - چالدران سياه چشمه
میانگین تراز کانونی: 5378
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ماكو_ نيايش
اسماعیل علی زاده
نهم - چالدران سياه چشمه
میانگین تراز کانونی: 5459
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ماكو_ شهید بهشتی 2
محمد نعلبندی
نهم - چالدران سياه چشمه
میانگین تراز کانونی: 5488
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
آرمان محمودی
نهم - چالدران سياه چشمه
میانگین تراز کانونی: 4838
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
محمد حسن زاده
نهم - چالدران سياه چشمه
میانگین تراز کانونی: 5317
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
حسین قنبری
نهم - چالدران سياه چشمه
میانگین تراز کانونی: 4769
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
6/2/2023 8:20:26 AM
Menu