زرين شهر

زرين شهر -


کیمیا بخشائی قرق آقائی
نهم - زرين شهر
میانگین تراز کانونی: 5818
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فولاد شهر_ ابرار
ابراهیم یوسف زاده
نهم - زرين شهر
میانگین تراز کانونی: 5940
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فولاد شهر_ سپاهان
محمدرضا اسماعیل پور دشتکی
نهم - زرين شهر
میانگین تراز کانونی: 5711
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فولاد شهر_ سپاهان
علی پاسند
نهم - زرين شهر
میانگین تراز کانونی: 4481
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فولاد شهر_ سپاهان
ستاره ایزدی
نهم - زرين شهر
میانگین تراز کانونی: 5841
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فولاد شهر_ ابرار
محمد کاظمی ورنامخواستی
نهم - زرين شهر
میانگین تراز کانونی: 5780
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فولاد شهر_ سپاهان
سیدمحمدحسین حسینی
نهم - زرين شهر
میانگین تراز کانونی: 6475
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فولاد شهر_ سپاهان
6/2/2023 8:55:45 AM
Menu