انديمشك

انديمشك -


بهناز کیامحمدی
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 6171
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دزفول_ فرزانگان
شادمهر شهباز نژاد
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4959
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
انديمشك_ تیزهوشان شهید بهشتی
محمد حامد زیدی
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5494
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دزفول_ شیخ انصاری
نرگس مریدی
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5337
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
انديمشك_ اسرا
امیر حسین سگوند
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5148
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
انديمشك_ تیزهوشان شهید بهشتی
نازنین میردریکوندی
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5214
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
انديمشك_ فرزانگان
تینا قبادی
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5756
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
انديمشك_ فرزانگان
سامان دوبنداری
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4130
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
انديمشك_ تیزهوشان شهید بهشتی
سعید دوبنداری
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4650
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
انديمشك_ تیزهوشان شهید بهشتی
یونس قلاوند
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4548
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
انديمشك_ تیزهوشان شهید بهشتی
علی میررضاییان
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5641
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
انديمشك_ تیزهوشان شهید بهشتی
نیره کله جویی
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5478
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
انديمشك_ اسرا
ابوالفضل قلاوند
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5028
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
انديمشك_ تبیان
رضا الوندی منش
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5120
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
انديمشك_ تبیان
فاطمه غلامی مستحفظ
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 6542
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
انديمشك_ فرزانگان
پارمیس صفی پور
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4985
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
انديمشك_ اسرا
رومینا شاهون وند
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 6109
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
انديمشك_ فرزانگان
امیر بهاروند
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 6252
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
انديمشك_ تیزهوشان شهید بهشتی
امیرحسین شاهونوند
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 6112
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
انديمشك_ تیزهوشان شهید بهشتی
حسین فتح اللهی
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4926
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
انديمشك_ تیزهوشان شهید بهشتی
مهدیه نظری راد
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5147
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
انديمشك_ اسرا
حسین میرعالی
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5501
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
انديمشك_ تیزهوشان شهید بهشتی
نگار کلالی پور
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 6172
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
انديمشك_ فرزانگان
عسل حیدرپور
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5116
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
انديمشك_ اسرا
الهه توکلی
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4432
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
انديمشك_ اسرا
دنیا بزرگان
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4948
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
انديمشك_ اسرا
نگین بهزادی
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4744
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
انديمشك_ اسرا
سونیا کیان
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5182
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
انديمشك_ فرزانگان
ایدا میردریکوندی
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5678
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
انديمشك_ فرزانگان
زهرا میرچناری
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4798
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
انديمشك_ اسرا
محمد پاشا شهبازی
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5019
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
انديمشك_ تیزهوشان شهید بهشتی
نیلوفر میرعالی
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4483
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
انديمشك_ فرزانگان
احسان دارابی
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5440
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
انديمشك_ تبیان
امیرمحمد ملکی آرا
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4597
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
انديمشك_ تیزهوشان شهید بهشتی
فاطمه بیجاری
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5580
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
انديمشك_ فرزانگان
فاطمه غلامی
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5633
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
انديمشك_ فرزانگان
6/4/2023 9:17:12 PM
Menu