بهبهان

بهبهان -


ماهان مردانی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5969
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
سپهر عبدالله نژاد
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6224
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
محمد امین محمدی خراسانی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6213
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بهبهان_ طلایه داران
آرش ترابی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5782
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
سیدمحمدامین بارانی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5527
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
امیرحسین اخترنژاد
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5510
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
محمدمهدی طیبی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5539
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بهبهان_ طلایه داران
متین رادمنش
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5859
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
آریا زارع طیبی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6676
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بهبهان_ طلایه داران
معین دانایی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6465
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
مهدی سینائی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5763
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
امیرحسین بشیری
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5705
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
موعود شجاعی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6198
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اميديه_ نمونه دولتی علامه طباطبائی
سعید بهادری بهبهانی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5576
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بهبهان_ طلایه داران
علی بخشش
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6201
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
محمدامین کرایی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5290
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
محسن ستوده
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5703
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
محمد شفیعی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5939
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
عرفان شکوریان
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6213
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بهبهان_ طلایه داران
محمد خدری
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5276
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
احمدرضا بصیری نسب
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6217
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
علیرضا فرخان
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4262
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
حسین ویسی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4043
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
علی گندمی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5583
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
شیدا میری اصل
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5523
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
آیدا توخته
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5328
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
شیوا چوبکی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5667
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
غزل عموئی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4785
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
یاس رضانسب
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4800
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
زهرا خوب
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4973
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
سیدرضا سجادی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5381
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بهبهان_ طلایه داران
محسن شجاعی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5699
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بهبهان_ طلایه داران
امیررضا رز ز
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5839
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بهبهان_ طلایه داران
یاسین رضانسب
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4329
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
آرمین آیتی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6099
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
شایان افشنگ
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4785
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
علیرضا میرزاخانی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5404
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
محمد کظمی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5313
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
یاسین دواره
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5023
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
مهدی رضایی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4957
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
غلیرضا صالحی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4926
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
سیدعلی مرتضوی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4828
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
محمد فرازمند
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4990
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
نگار احمدی فر
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4867
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
آیدا رفیعی پولادی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5996
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
الهه رنجه
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4924
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
زهرا طبیبی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5180
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
رعنا جدبابایی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6517
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
فاطمه همراهی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6058
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
فاطمه پارساجو
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5722
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بهبهان_ فرزانگان-تیزهوشان
فروغ اعتباری
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5369
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
مهدخت چنگیزی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6240
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
رضوان خندانی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5035
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بهبهان_ فرزانگان-تیزهوشان
ژاسمین ابکار
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5234
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
زهرا نعمتی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5020
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
زهرا آب بخش
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5585
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بهبهان_ فرزانگان-تیزهوشان
ستایش ابراهیمی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5493
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
فاطمه فروزانی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4760
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
آرمیتا نجارپور
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5647
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
سارا نیک بخت
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4475
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
نازنین کریمی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4459
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بهبهان_ فرزانگان-تیزهوشان
آیلین عدالت بهبهانی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6161
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
فاطمه معتقد
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5041
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بهبهان_ فرزانگان-تیزهوشان
مژده جنت شعار
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5984
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بهبهان_ فرزانگان-تیزهوشان
کیانا سعادتمند
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4852
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
هدیه تبریزی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5536
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بهبهان_ فرزانگان-تیزهوشان
نصرت محمدی نیا
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4279
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بهبهان_ فرزانگان-تیزهوشان
حدیث خندانی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4030
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
محدثه خوبی نزاد
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5686
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
فاطمه آقاجری
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5641
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
سید نگار افشانی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6005
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بهبهان_ فرزانگان-تیزهوشان
یاسمن شجاعی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5199
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
پارمیدا اعتماد
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5000
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
نورا فاطمی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5672
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
6/4/2023 9:15:51 PM
Menu