كرج

كرج -


محمد ادراکی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5462
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كرج_ شهید سلطانی 1
علیرضا چگنی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5920
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرج_ محمد رسول اله
ماکان علیزاده ضیائی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5293
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرج_ محمد رسول اله
محمد رستمی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 6159
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرج_ محمد رسول اله
هومن کشوری شهر بابکی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5187
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرج_ نمونه دولتی شهید بهشتی
بهراد محمدطاهری
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 6341
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كرج_ شهید سلطانی 1
امیر مهدی غفاری
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 6308
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كرج_ شهید سلطانی 3
امیر بابامرادی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 6055
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرج_ نمونه دولتی آینده سازان
سعید قاسمی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5915
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كرج_ شهید سلطانی 3
ارشیا سلیمان زاده
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 6630
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كرج_ شهید سلطانی 3
امید قوام زاده
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 4704
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرج_ محمد رسول اله
سید امیرحسین شریف حسینی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 4679
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرج_ نمونه دولتی شهید بهشتی
امیرحسین محمدی سرشت
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5075
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرج_ محمد رسول اله
امیر مهدی ساریخانی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5825
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كرج_ شرافت
علی داودی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5374
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرج_ نمونه دولتی شهید بهشتی
امیر حسین آرین
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 6197
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كرج_ شهید سلطانی 3
شایان نیازی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5479
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كرج_ شرافت
پوریا آقا میرزایی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 6231
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كرج_ شهید سلطانی 4
عرشیا قدسی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 6047
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كرج_ شهید سلطانی 3
مهدی مرزعه لی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5443
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرج_ محمد رسول اله
شایان یدالهی زاده
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 6677
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كرج_ شهید سلطانی 4
شروین هاشمی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5670
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرج_ نمونه دولتی شهید بهشتی
محمد مهدی مولایی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5658
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كرج_ شهید سلطانی 4
دانیال روانبخش
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5534
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرج_ نمونه دولتی شهید بهشتی
نیما ناصر بخت
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5543
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كرج_ شهید سلطانی 1
محمد ابراهیمی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5819
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كرج_ شهید سلطانی 4
میلاد اخلاقی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 6270
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كرج_ شهید سلطانی 3
شایان درویش بسطامی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5388
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرج_ محمد رسول اله
محمد احمدی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كرج_ شهید سلطانی 4
سهیل کاظمی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5145
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرج_ محمد رسول اله
ایمان زارع
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5546
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرج_ محمد رسول اله
امیرحسین کرم زاده
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5056
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرج_ محمد رسول اله
کیابد فرخی سعدآبادی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 4842
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرج_ محمد رسول اله
6/10/2023 6:10:00 PM
Menu