عباس آباد

عباس آباد -


پویا بهروزی
نهم - عباس آباد
میانگین تراز کانونی: 4737
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
علیرضا احمدزاده نقده
نهم - عباس آباد
میانگین تراز کانونی: 5484
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سلمان شهر_ عظیم زاده
مهدی قاسمی اسب چین
نهم - عباس آباد
میانگین تراز کانونی: 5878
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سلمان شهر_ عظیم زاده
شایان بکتاش
نهم - عباس آباد
میانگین تراز کانونی: 5121
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سلمان شهر_ عظیم زاده
علی محجوب طاکوهی
نهم - عباس آباد
میانگین تراز کانونی: 5040
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
چالوس_ شهيد بهشتي
احمدرضا مرادیان دیلمی
نهم - عباس آباد
میانگین تراز کانونی: 4666
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سلمان شهر_ عظیم زاده
طاها حسین پور
نهم - عباس آباد
میانگین تراز کانونی: 6562
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
چالوس_ شهيدبهشتي
6/2/2023 9:47:00 AM
Menu