بابلسر

بابلسر -


مرضیه مصلحی
نهم - بابلسر
میانگین تراز کانونی: 4999
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بابلسر_ دکتر نوروزی
ثنا حاجی بابائی
نهم - بابلسر
میانگین تراز کانونی: 6250
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بابلسر_ دکتر نوروزی
مینا عمونیا
نهم - بابلسر
میانگین تراز کانونی: 5594
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بابلسر_ دکتر نوروزی
سید رضا میرزاده
نهم - بابلسر
میانگین تراز کانونی: 5673
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بابلسر_ نمونه دولتی بنیاد 15 خرداد
محمداسماعیل حق پژوه
نهم - بابلسر
میانگین تراز کانونی: 6223
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بابلسر_ نمونه دولتی بنیاد 15 خرداد
آرمان قلی زاده
نهم - بابلسر
میانگین تراز کانونی: 5549
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بابلسر_ نمونه دولتی بنیاد 15 خرداد
سیده زهرا رسولی رز کناری
نهم - بابلسر
میانگین تراز کانونی: 4840
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بابلسر_ دکتر نوروزی
مهدی شریج ویسری
نهم - بابلسر
میانگین تراز کانونی: 5526
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بابلسر_ نمونه دولتی بنیاد 15 خرداد
محمدرضا خداداد هتکه پشتی
نهم - بابلسر
میانگین تراز کانونی: 6368
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بابلسر_ نمونه دولتی بنیاد 15 خرداد
محمدیوسف فرجی
نهم - بابلسر
میانگین تراز کانونی: 4653
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بابلسر_ نمونه دولتی بنیاد 15 خرداد
سیده یاس عباسی
نهم - بابلسر
میانگین تراز کانونی: 5042
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بابلسر_ دکتر نوروزی
امیرمحمد ولی نتاج بهنمیری
نهم - بابلسر
میانگین تراز کانونی: 4783
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بابلسر_ نمونه دولتی بنیاد 15 خرداد
فاطمه ذکریا نژاد احمدی
نهم - بابلسر
میانگین تراز کانونی: 6018
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بابلسر_ فرزانگان
زهرا ذکریا نژاد احمدی
نهم - بابلسر
میانگین تراز کانونی: 5639
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بابلسر_ فرزانگان
حسین شیرافکن
نهم - بابلسر
میانگین تراز کانونی: 5181
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بابلسر_ نمونه دولتی بنیاد 15 خرداد
پارسا پرچی فیروزکوهی
نهم - بابلسر
میانگین تراز کانونی: 6267
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بابلسر_ نمونه دولتی بنیاد 15 خرداد
صبا شکراله زاده طالشی
نهم - بابلسر
میانگین تراز کانونی: 4681
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بابلسر_ دکتر نوروزی
6/2/2023 9:16:19 AM
Menu