رامسر

رامسر -


آرشام رستم ساسانی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5466
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
نیلوفر ملک نیا
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4506
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
امید رضا سمائی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5937
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
سارا فلک دمی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5186
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
کیانا رحیمیان
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 6622
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
مبینا دیلمان کیانرودی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5798
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
هستی افتخاری
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5207
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
نسترن قربانپور
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4974
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
سجاد خان رمکی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5278
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
سعید خان رمکی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4979
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
آرین صارمی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5083
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
آریا گلعلی پور سرولات
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 6288
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
مهدیه رضی سروری
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4797
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
سحر روجائی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5139
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
شیدا یوسف طالشی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5434
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان
فاطمه کوزه گر
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 6116
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
نگین پهلوان یلی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5776
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
پری ناز عبدالعی یان
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 6266
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
وداد پورعسگری
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 6326
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تنكابن_ شهید بهشتی
آرزو قاسمی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5799
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان
معصومه عبدزاده گوهری
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4441
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
ماریا پورشمسیان
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5366
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
امیرحسین رضامحتشم
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5633
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
سیدامیررضا فتوکیان
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 6046
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تنكابن_ شهید بهشتی
فرحان کریم مشائی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 6269
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
یاسین عزیزی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5189
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
فربد غلامیان
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5955
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تنكابن_ شهید بهشتی
دیبا ولی شیخ زاهد
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5464
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان
آرتادخت کریمی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4556
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
مبینا کاظمی نژاد خلخالی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5836
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
امیرحسین قلی نژاد
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5859
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تنكابن_ شهید بهشتی
امیررضا شاه منصوریان
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4198
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
دانیال مسافرثابت
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5011
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
امیرمحمد معارفی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5410
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
سارینا سعیدی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5992
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان تنکابن
زهرا خان آرموئی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5476
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
مبین سازش
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5258
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
امیرمحمد حسینعلی ثانی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5037
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
هستی آذرمنش
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4801
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
امیرمحمد اسدیان
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5272
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
ندا غلامی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4413
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
محمدعلی شمس برزگر
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 6073
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
غزل محجرخیری
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5630
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
سیدعلی رضائی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5282
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
حسین حاتمیان
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4350
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
6/10/2023 6:39:20 PM
Menu