آمل

آمل -


دانیال گیل
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6220
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
کوثر رنجبر
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5968
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
سید علیرضا علویان
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5679
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
سیمین اسماعیلی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5615
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
هیوا سلامت
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5758
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
سیده مریم اسداله زاده بالی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5485
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
مهدیس فراهانی فر
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5867
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
امیررضا دهقان
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6189
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
احمد آ رش
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 4833
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
محمدحسین لطفی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5061
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
شایا حق پناه
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6645
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
مهدی فیروز نوروزی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6665
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
حسین رحمانی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 4909
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
عرفان رحمانی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6523
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
آتنا حجتی دینانی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5567
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
بلال آقاجانی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 4496
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
محمد دهقان
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5355
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
سید پارسا وشتانی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5223
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
پویا نیک زاد
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 4356
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
فردین اکبری
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5762
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
حسین متو ارجمند
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5417
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
فرزانه وطن پور
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6304
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
آرین عمرانی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6488
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
سید امیررضا موسوی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6375
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
حسن زارع
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6517
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
پرنیا تنکابنی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6221
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
مریم حر‌
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 4806
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
مریم بشیرپور
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5024
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
صالح یوسفی نژاد
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6304
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
فاطمه کرمی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6212
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
ساناز صادقی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5968
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
مهدی حسین پور
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6469
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
امیرحسین قاسمی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5997
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
فاطمه سادات سلطانیان شاهانداشتی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5826
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
حمیدرضا اسکو
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6127
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
صبا صابری نیاکی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5665
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
فرامرز غلامی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6318
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
مطهره رضائی فرامدهی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5270
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
فائزه شیرزاد
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6439
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
ستایش نائیجی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5983
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
علی رضا ملکیان
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6064
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
سیده مهدیه فاطمی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5348
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
خوشه مشائی شکوهی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5255
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
اشکان بالو
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5357
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
شکیبا رنجبر
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5620
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
هلیا رودگر ایرائی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6180
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
فاطمه فریدی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5647
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
آیناز ایزدخواه
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5950
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
آرین حیدری
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5503
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
ساقی مهدوی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6071
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
نیکی ارزانی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5998
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
صائمه رنود
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6042
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
محمد خلدبرین
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5713
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
ایمان ده پناه
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6000
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
حدیثه فدایی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5736
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
شیرین گرنائی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5988
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
صبا عباس زاده
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5574
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
سارینا ساکت
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5798
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
یلدا کمالی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5897
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
مهرآسا پهلوان
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5628
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
تینا منتظمی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5090
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
امیررضا ده پناه
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5099
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
نگار مهربان
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 4873
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
نرگس مهربان
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 4736
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
علی طیبی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5380
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
یاسمین رودگری
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5786
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
درسا داودی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 4872
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
ابوالفضل نظری
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6176
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
محمد کاملی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5775
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
محمدجواد معماریان
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5794
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
گلاره ابراهیمی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5908
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
پارسا شهابی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5579
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
محمدرضا قلی نژاد شانی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 4567
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
سید نصرالله ابوالحسنی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6276
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
مریم رمضانی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 4925
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
فاطمه گل پیر
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 4186
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
ریحانه محمدی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5810
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
عارف نبی زاده
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5501
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
پوریا عباسی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5956
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
ابوالفضل هادیان
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5359
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
علی اکبر بابائی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 4949
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
ابوالفضل اصغری
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 4681
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
محمد حسین علی پور
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5085
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
نرگس نارنجی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5816
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
مهشید خسروی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6232
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
نرگس یوسفی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5586
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
سینا مهدوی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5949
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
هدیه واحدی نوری
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5819
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
نگار علیزاده
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5844
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
زهرا هاشم پناه
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6229
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
علیرضا سراج
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5413
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
علی هدایتی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5815
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
مطهره تقی زاده
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6394
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
پارسا پارسافر
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6104
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
6/2/2023 9:11:29 AM
Menu